Salam ko mga Bantoga Taw ko ingeda Baloi. Osodingkawn katawi na engkaya a FRAME TANO A BANTOGANO BALOI na aden mambo a mga requirements-iyan, Maana izana engkanan na kikhatatago sa engkanana Frame tano a osodiron matao na langonden nanan ana mga miyapraradiyan ko kiyabantogikiran o salakaw di salakaw, maana siran so mga Bai nago mga Datu a miyaped ko siranotowa miyawid mambo a akal ko pagtaw ko ingediran ka pamagas amasaniyoman so mga qualification-iran ka ayaden na taralbi na piyanga sasangkadan siran sa kadatu ko kapka taritiba ko ingeda a Baloi.
Maana inokapen ma-chairman ka mini awid ka akal so pagtaw ko ingedka na mabaloy nago miyapatot ko salakaw di salakaw ko Baloinians a matago siran ko BANTOGANO BALOI sabap ko soman so ka-chairman na daa sokay niyan nago ayadena taralbi na basta a kasangkadangka sa kadato na aya betad na lalayongkaden kadai.
Oso diyamiron katawi mga KAKAMI ko ILMO na malo niyo rekami sampayin mambo so mga miyapraradiyo ka anami sekano katokawi. Tantowami sekano a seselaan nago osodiniyoron katawi na tanto kano a mala sa ginawami.
------------------------------------------------------------------------


Salam ko mga Bantoga Taw ko ingeda Baloi. Osodingkawn katawi na engkaya a FRAME TANO A BANTOGANO BALOI na aden mambo a mga requirements-iyan, Maana izana engkanan na kikhatatago sa engkanana Frame tano a osodiron matao na langonden nanan ana mga miyapraradiyan ko kiyabantogikiran o salakaw di salakaw, maana siran so mga Bai nago mga Datu a miyaped ko siranotowa miyawid mambo a akal ko pagtaw ko ingediran ka pamagas amasaniyoman so mga qualification-iran ka ayaden na taralbi na piyanga sasangkadan siran sa kadatu ko kapka taritiba ko ingeda a Baloi.

Maana inokapen ma-chairman ka mini awid ka akal so pagtaw ko ingedka na mabaloy nago miyapatot ko salakaw di salakaw ko Baloinians a matago siran ko BANTOGANO BALOI sabap ko soman so ka-chairman na daa sokay niyan nago ayadena taralbi na basta a kasangkadangka sa kadato na aya betad na lalayongkaden kadai.

Oso diyamiron katawi mga KAKAMI ko ILMO na malo niyo rekami sampayin mambo so mga miyapraradiyo ka anami sekano katokawi.
Tantowami sekano a seselaan nago osodiniyoron katawi na tanto kano a mala sa ginawami.

Last updated by Dali Mambuay Macatanong™ Jul 24, 2012.

Members

Events

OPINION>>

WHAT IS HAPPENING AROUND IN BALOI

WHAT ELSE CAN WE DO?

By: Dr. Norhatta U. Daud

INNOVATIONS IN BALOI PUBLIC MARKET

By: Hon. Mohaimen Rasol

FIRE INCIDENT IN DATU TIMBUL ALI ELEMENTARY SCHOOL

By: Dr. Jamila Maradial Campong

 POLLUTION FREE ORDINANCE FOR THE SCHOOLS (For PublicHearing) 

 By: Hon. Mohaimen Rasol

ANTI-DRUG CAMPAIGN 

By: Dr. Jamila Maradial Campong

INSPIRATIONAL MESSAGE FOR THE GRADUATING CLASS 2011 OF BALO-I CENTRAL ELEM. SCHOOL By: Dr. Norhatta U. Daud

BALO-I EAST DISTRICT SCHOOL ADMINISTRATORS By Dr. Jamila Maradial Campong

WAR ON DRUG'S (PUSHER & USER) By: Pres Jalal Bin Mastura

2011 CENTRALIZED GRADUATION EXERCISES OF BALO-I WEST DISTRICT BARRIO SCHOOLS By: Dr. Norhatta U. Daud

ADOPT A SCHOOL PROJECT By: Hon. Mohaimen A. Rasol 

Drug Addiction by Dra. Norhattah Campong Daud 

how can we address the existing socio economic problems in balo-i by Dra. Norhattah Campong Daud

YOUR CHILD AND DRUGS by Atty Faisal M. Diron
OMPIYAAN TANO SO TIMBANGAN 
by Engr. Madid Garlan
SO MANGA OKIT KO KANDATO (Traits of a Leader) 
by Atty. Faisal M. Diron
Debate for Baloi Development 
by Admin
OUR WHISPER 
by Miss Zainab Pano Sabino
Development 
by Honorable Mohaimen A. Rasol
Drug Addiction 
by Miss Amani Abdul
YBPI Ramadhan Projects (Urgent) 
by Datu Jalalloden G. Usman
Agus Bridge Malapi na bumaksak 
by Datu Mohaimen Macaumbang
REMEMBERING BALOI THAT WAS 
by Miss Cosna D. Ali
Survey on the results of the senatorial bets 
by Alem Abdul Hannan Tago
BALOI- How could it be a well-developed and peaceful community? 
By Miss Pye Usman Masnar
WHAT IS SPMUDA-YBPI @ BALOINIANS SACRIFICE WORTH? 
by Coll. Datu Camad M. Ali
"Assalamo Alaikom" to all Baloinians all around the Globe. 
by Engr. Benjamin Usman
Congratulations 
by Alem Sainoden Mahdi Palo
Change Must Start from Us!... 
by Engr. Aleoden Maki Casan
KAPANANGGILA 
by Raisoli Ali Musor

Drug Addiction by Dra. Norhattah Campong Daud

© 2017   Created by Dali Mambuay Macatanong™.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service