PAYMENT OPTIONS

We accept Visa, MasterCard, American Express, Discover and PayPal. If you need to pay by check or wire, please contact us using one of the options at the bottom of this page. Note: alternative payment options are not available for monthly plans.

 

 

2010 SPONSORS:

1 - Eng'r Hafez Usman Sinal - SR. 300.00

2 - Ms. Rahma Abdul Hamid - SR. 1,100.00

3 - Ms. Zinaida Abdul Hamid - SR. 900.00

4 - Datu Dali M. Macatanong - SR. 400

________________________________________________________________________________

 

TO THOSE WHO WANTS TO HELP, OR WHO WANTS TO BE SPONSORS of Baloinians Online, PLEASE CONTACT US:

Datu Dali M. Macatanong - dali@baloi.com

Chairman Datu Soler Garlan - chairman@baloinians.com

 

 

Comment by Hadjah Rahma Abdulhamid 5 hours ago

Salam rekano langon a manga Baloinians  sangkae a koliling a donya agiimbisita sangkae a darpa tano sa kawang. Phanalamatan ami sekano a langowan a miyawida akal, langowan a tomiyabang sangkae a Ramadhan Project tano na kalaanon na giyangkae a Baloinians Management, maana si Ariya Webmaster Dali Macatanong, si Datu Soler Garlan si, Ariya Engineer Hafez Usman go so manga ped iran go giyangkoto  andarodopa a manga Ariyami san sa Jeddah a si Datu Rajja Ali Pumbaya ago si Bae Norkie Pumbaya Ali sa kiyapanagontaman  iran sa kiyapagolowaniran sa kiya success angkae a Ramadhan Project tano.Go phanalamatan ami pen angkoto a Ariyami a si Ms. Zainab P. Sabino sii ko  kiyapanamar iyan,  go kiyaprasarasay niyan mangolekta sa madakel a manga Tamr(Dates) sii ko miyaona a ragon lagid mambo a giyangkoto a seselaan ago pakatatayaan tano a President a YBPI a si Datu Jalalloden Usman sii ko kiyapanagontaman iyan sa kiyapakatimo iyan sa labi dowagatos ka kilo a Tamr ago Qur'an sa miyadaorog ami mambo ago so manga ped a bolayokaiyan a manga arab sii ko arga o  kilo ko kinipakawitenon sa inged. Sii  mambo sangkoto a miyaona a ragon.Sa masa imanto a ragon na sabap ko diniyan kisosogot  ko manga ragaor a di mipendarainon ka sii imanto matatago sa inged a Pinas nagiyoto i daniyoron sii kamasai sa daniyan kapakaogop ogaid na lalayon  so pangni niyan ko Allah reketano ko langowan a manga galebek tano a kababantogan sa lalayon tano niyan sii mikakaip sa aya karinaon na adena katharo iyan sangkae a darpa tano sa kawang. So sekamiron a manga kaka niyo a matatago sa France na aya kasasabotami mipantag ko YBPI sii manga tao a phaphagizaon na so kaaaden a Baloi a inged tano na maaaden so YBPI aya tabo di katawan o ba mada a Baloi ka  miyada so YBPI. Sii ko manga Ariyami a "Young Baloinians Professional International"  nna!!! kon na khasakasay kano na goniyo tindegen so ingediyo sii ko kiya renek iyo ko miyamaka pira olan, katawan ami gii kano maninimaan o antonaai phakhaolaola sangkae a darpa tano sa kawang. So matatago sa Pinas, Jeddah, Madina, Riyadh, USA ago so manga peda inged sangkae a doniya. Paki ilay niyo so tindeg iyo ko inged iyo. We support you. Nasa likod niyo kami. JAZAA-KOMOLLAAHO KHAYRAA. |write|comment|

Last updated by Mangoda Datu Sep 5, 2011.

Members

Events

OPINION>>

WHAT IS HAPPENING AROUND IN BALOI

WHAT ELSE CAN WE DO?

By: Dr. Norhatta U. Daud

INNOVATIONS IN BALOI PUBLIC MARKET

By: Hon. Mohaimen Rasol

FIRE INCIDENT IN DATU TIMBUL ALI ELEMENTARY SCHOOL

By: Dr. Jamila Maradial Campong

 POLLUTION FREE ORDINANCE FOR THE SCHOOLS (For PublicHearing) 

 By: Hon. Mohaimen Rasol

ANTI-DRUG CAMPAIGN 

By: Dr. Jamila Maradial Campong

INSPIRATIONAL MESSAGE FOR THE GRADUATING CLASS 2011 OF BALO-I CENTRAL ELEM. SCHOOL By: Dr. Norhatta U. Daud

BALO-I EAST DISTRICT SCHOOL ADMINISTRATORS By Dr. Jamila Maradial Campong

WAR ON DRUG'S (PUSHER & USER) By: Pres Jalal Bin Mastura

2011 CENTRALIZED GRADUATION EXERCISES OF BALO-I WEST DISTRICT BARRIO SCHOOLS By: Dr. Norhatta U. Daud

ADOPT A SCHOOL PROJECT By: Hon. Mohaimen A. Rasol 

Drug Addiction by Dra. Norhattah Campong Daud 

how can we address the existing socio economic problems in balo-i by Dra. Norhattah Campong Daud

YOUR CHILD AND DRUGS by Atty Faisal M. Diron
OMPIYAAN TANO SO TIMBANGAN 
by Engr. Madid Garlan
SO MANGA OKIT KO KANDATO (Traits of a Leader) 
by Atty. Faisal M. Diron
Debate for Baloi Development 
by Admin
OUR WHISPER 
by Miss Zainab Pano Sabino
Development 
by Honorable Mohaimen A. Rasol
Drug Addiction 
by Miss Amani Abdul
YBPI Ramadhan Projects (Urgent) 
by Datu Jalalloden G. Usman
Agus Bridge Malapi na bumaksak 
by Datu Mohaimen Macaumbang
REMEMBERING BALOI THAT WAS 
by Miss Cosna D. Ali
Survey on the results of the senatorial bets 
by Alem Abdul Hannan Tago
BALOI- How could it be a well-developed and peaceful community? 
By Miss Pye Usman Masnar
WHAT IS SPMUDA-YBPI @ BALOINIANS SACRIFICE WORTH? 
by Coll. Datu Camad M. Ali
"Assalamo Alaikom" to all Baloinians all around the Globe. 
by Engr. Benjamin Usman
Congratulations 
by Alem Sainoden Mahdi Palo
Change Must Start from Us!... 
by Engr. Aleoden Maki Casan
KAPANANGGILA 
by Raisoli Ali Musor

Drug Addiction by Dra. Norhattah Campong Daud

© 2017   Created by Dali Mambuay Macatanong™.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service