RAMADHAN PROGRAMME 2012

Assalamo A'laiko (w.w) mga Pagariko a mala i panagontaman ko mapiya a galbek, na kataya so pagagawan o perak iyo a Baloionline, sa skanoden i byaloy ami a sponsor. sa PANALAMATAN AMI SI ENGR. DALI MACATANONG and his Wife, ENGR. HAFIZ SINAL, DATU HON. ALONGAN "ALO" ALI, USTADZ OMAR ALI YAHYA, ENGR. JAMAEL MOHAMMAD, MR. & MRS. ALLAN ARUMPAC, DATU CAMALODEN PALO, ENGR. NASRODEN BAGUMBARAN, DATU YUSOF CASAN, DATU FAHAD ASUM, BAE MONALINDA SULOG, SHIEKH SOLER GARLAN nago so tao a danyan pligto-i a ginawanyan, sabap sa so ini donate iyo nasi rkano paka-antap a mala, knba sirkami a Rahmaniya Qur'anic Center.

Comment by Dali Mambuay Macatanong™ on August 3, 2012 at 9:18pm
Delete Comment

Ameen ya Allah ya rab... Balasan o Allah sa Mala a kakaken aya Vice Chairman Kamaluddin Palo nago so Familiyan. Sa Insa aki kakako na saden sa pki uma niyo rekami a galbek na diyamiden indaraynon... 

Comment by kamal m. palo on August 3, 2012 at 9:45am
Delete Comment

Pangninta no badun ko allah a palayadun puka lumbo a omor tano sa donya sa kunaba sayabo taman so support ami rukano sa baloi.com ka taman sa kasisi eh tano sa donya na asar ka pukaomakaminiyo a manga wata iyo saya sa saudi arabia na ipanagontaman ami so kagagamiron a maito mala asar bo ko dii tagompiya oh ingud tano na ayamala naso manga pagari tano a madadalum sa baloinians. sa panalamatan ami mambo sukano sa daa pitatamanan iyan a panalamat ko kiroroyodun niyo rukami a manga pagariniyo....sa panalamatangko mambo a pagariyakun oto a si Datu Dali ago si Datu suller Garlan ko kinisampain niyan rukami ko kailangan niyo san ka apiya maito a mini donate amiron na kagiya so balas iyan na kapakay a mibalasiyan rukami sa maori a alongan..sa insah allah na asar ka pukaoma kaminiyo na dikamidun darainon asar ka se eh ko kamapiyaan niyan. wassallam rukano and ramadhan kareem By: Vice chairman Kamaluddin Palo.

Comment by Anuar Macarampat Sinal on August 1, 2012 at 3:47pm
Delete Comment

Sabap ko Panagontaman o Baloionline, na pangnin ami ko ALLAH a langon tano mapipiya nago tarima-anyan so powasa tano, sa rakes a makasold tano ko sorga iyan. Ameen, salamat aki, ENGR. DALI MACATANONG, ENGR. HAFEZ SINAL, DATU ALONGAN "ALO" ALI,  USTADZ OMAR ALI YAHYA, ENGR. JAMAEL MOHAMMAD, MR. & MRS. ALLAN ARUMPAC, DATU CAMALODEN PALO, ENGR. NASRODEN BAGUMBARAN, DATU YUSOF CASAN, DATU FAHAD ASUM, BAE MONALINDA SULOG, SHIEKH ENGR. SOLER GARLAN, and the FAMILY OF BALOIONLINE. nago mya received akn so donation iyo sa aya amount yan na (P11,917.54 only) sa pangninta a dinyo tago-an sa dyangka so suporta a ipapagogopyo ko maka kikinanglan. sa SALAMAT RKANO.

Last updated by Dali Mambuay Macatanong™ Oct 5, 2012.

Members

Events

OPINION>>

WHAT IS HAPPENING AROUND IN BALOI

WHAT ELSE CAN WE DO?

By: Dr. Norhatta U. Daud

INNOVATIONS IN BALOI PUBLIC MARKET

By: Hon. Mohaimen Rasol

FIRE INCIDENT IN DATU TIMBUL ALI ELEMENTARY SCHOOL

By: Dr. Jamila Maradial Campong

 POLLUTION FREE ORDINANCE FOR THE SCHOOLS (For PublicHearing) 

 By: Hon. Mohaimen Rasol

ANTI-DRUG CAMPAIGN 

By: Dr. Jamila Maradial Campong

INSPIRATIONAL MESSAGE FOR THE GRADUATING CLASS 2011 OF BALO-I CENTRAL ELEM. SCHOOL By: Dr. Norhatta U. Daud

BALO-I EAST DISTRICT SCHOOL ADMINISTRATORS By Dr. Jamila Maradial Campong

WAR ON DRUG'S (PUSHER & USER) By: Pres Jalal Bin Mastura

2011 CENTRALIZED GRADUATION EXERCISES OF BALO-I WEST DISTRICT BARRIO SCHOOLS By: Dr. Norhatta U. Daud

ADOPT A SCHOOL PROJECT By: Hon. Mohaimen A. Rasol 

Drug Addiction by Dra. Norhattah Campong Daud 

how can we address the existing socio economic problems in balo-i by Dra. Norhattah Campong Daud

YOUR CHILD AND DRUGS by Atty Faisal M. Diron
OMPIYAAN TANO SO TIMBANGAN 
by Engr. Madid Garlan
SO MANGA OKIT KO KANDATO (Traits of a Leader) 
by Atty. Faisal M. Diron
Debate for Baloi Development 
by Admin
OUR WHISPER 
by Miss Zainab Pano Sabino
Development 
by Honorable Mohaimen A. Rasol
Drug Addiction 
by Miss Amani Abdul
YBPI Ramadhan Projects (Urgent) 
by Datu Jalalloden G. Usman
Agus Bridge Malapi na bumaksak 
by Datu Mohaimen Macaumbang
REMEMBERING BALOI THAT WAS 
by Miss Cosna D. Ali
Survey on the results of the senatorial bets 
by Alem Abdul Hannan Tago
BALOI- How could it be a well-developed and peaceful community? 
By Miss Pye Usman Masnar
WHAT IS SPMUDA-YBPI @ BALOINIANS SACRIFICE WORTH? 
by Coll. Datu Camad M. Ali
"Assalamo Alaikom" to all Baloinians all around the Globe. 
by Engr. Benjamin Usman
Congratulations 
by Alem Sainoden Mahdi Palo
Change Must Start from Us!... 
by Engr. Aleoden Maki Casan
KAPANANGGILA 
by Raisoli Ali Musor

Drug Addiction by Dra. Norhattah Campong Daud

© 2017   Created by Dali Mambuay Macatanong™.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service