YBPI Officers Ramadhan Greeting Message

ASALAMU ALAYKOM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

RAMADHAN KAREEM... KO MANGA PAGARI AGO BABAY AMI KO AGAMA ISLAM.

Sa giya kapapantagan a babarakaten a Olan olan a Ramadhan na ipangoraw ami rekano so maana o Salam go so Masisingayo ami ko manga puso ami. Sa pangniin ami sii ko ALLAH a tarimaan iyan so manga pipiya a Amal tano sa baloin niyan rektano a malbod a ditano di kinggolalanen sii ko manga pipiya a galbek tano. Sa tarimaan o ALLAH so manga amal tano sa pakimbagyanen yan rektano so da petamanan niyan a Balas a mapya.

Sa giya bolan a Ramadhan na mamagoyata tano sa kapakang galbek tano sa manga pipiya a Amal, sa pakalaan tano so di kang giginawae, kapamagogopa, go so ditano di kaka kalimoai a manga Muslim. Sa mapadalem rektano so babaya ko omani e petang gisaan sa mikababaya tano sii ko ped tano so datar a kapkababayae tano ko manga ginawa tano. Sa panamaran tano a palaya tano makapiya sa giya kasasagad rektano angkai a Mala a Bolong (Ramadhan) sii ko di tano di Kapagentao, sa kabolongan so manga panyakit tano a manga rarata datar o panyakit ko kambobolawasan ago panyakit ko di kapagentao go kapaginged.

Pangniin ami sii ko ALLAH a siapen tano niyan palaya sii ko ditano di Kapamuasa sa makalidas tano sii ko manga rarata. Ago pangniin ami pen sii ko ALLAH a mambgyan tano so mapapadalem sii ko Ramadhan maana so Limo, Rila ago so Kapakalidas tano sii ko Apoy ko Naraka Jahannam.

Pangninta palaya tano Ikalimo o ALLAH lalayon.

From: YBPI Officers

Views: 78

Comment

You need to be a member of Baloinians Online to add comments!

Join Baloinians Online

Members

Events

OPINION>>

WHAT IS HAPPENING AROUND IN BALOI

WHAT ELSE CAN WE DO?

By: Dr. Norhatta U. Daud

INNOVATIONS IN BALOI PUBLIC MARKET

By: Hon. Mohaimen Rasol

FIRE INCIDENT IN DATU TIMBUL ALI ELEMENTARY SCHOOL

By: Dr. Jamila Maradial Campong

 POLLUTION FREE ORDINANCE FOR THE SCHOOLS (For PublicHearing) 

 By: Hon. Mohaimen Rasol

ANTI-DRUG CAMPAIGN 

By: Dr. Jamila Maradial Campong

INSPIRATIONAL MESSAGE FOR THE GRADUATING CLASS 2011 OF BALO-I CENTRAL ELEM. SCHOOL By: Dr. Norhatta U. Daud

BALO-I EAST DISTRICT SCHOOL ADMINISTRATORS By Dr. Jamila Maradial Campong

WAR ON DRUG'S (PUSHER & USER) By: Pres Jalal Bin Mastura

2011 CENTRALIZED GRADUATION EXERCISES OF BALO-I WEST DISTRICT BARRIO SCHOOLS By: Dr. Norhatta U. Daud

ADOPT A SCHOOL PROJECT By: Hon. Mohaimen A. Rasol 

Drug Addiction by Dra. Norhattah Campong Daud 

how can we address the existing socio economic problems in balo-i by Dra. Norhattah Campong Daud

YOUR CHILD AND DRUGS by Atty Faisal M. Diron
OMPIYAAN TANO SO TIMBANGAN 
by Engr. Madid Garlan
SO MANGA OKIT KO KANDATO (Traits of a Leader) 
by Atty. Faisal M. Diron
Debate for Baloi Development 
by Admin
OUR WHISPER 
by Miss Zainab Pano Sabino
Development 
by Honorable Mohaimen A. Rasol
Drug Addiction 
by Miss Amani Abdul
YBPI Ramadhan Projects (Urgent) 
by Datu Jalalloden G. Usman
Agus Bridge Malapi na bumaksak 
by Datu Mohaimen Macaumbang
REMEMBERING BALOI THAT WAS 
by Miss Cosna D. Ali
Survey on the results of the senatorial bets 
by Alem Abdul Hannan Tago
BALOI- How could it be a well-developed and peaceful community? 
By Miss Pye Usman Masnar
WHAT IS SPMUDA-YBPI @ BALOINIANS SACRIFICE WORTH? 
by Coll. Datu Camad M. Ali
"Assalamo Alaikom" to all Baloinians all around the Globe. 
by Engr. Benjamin Usman
Congratulations 
by Alem Sainoden Mahdi Palo
Change Must Start from Us!... 
by Engr. Aleoden Maki Casan
KAPANANGGILA 
by Raisoli Ali Musor

Drug Addiction by Dra. Norhattah Campong Daud

© 2017   Created by Dali Mambuay Macatanong™.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service