Distribution of Dates from France By BiB's

Rating:
  • Currently 0/5 stars.

Views: 100

Comment

You need to be a member of Baloinians Online to add comments!

Join Baloinians Online

Comment by Mangoda Datu on September 12, 2011 at 2:41am
Baloinians, Kataya so paganay a distribution tano sa mga Dates Headed by our Chairman Datu Soler Garlan together with the kandori distribution of  former Mayor Datu Elias L. Ali during the weekly meeting of the Imam's League of Baloi. Again, phanalamatan nami so mga nag donate sa kiyapag materialized peman o plano tano sa engkaya a Bolan a Ramadan.

Nago phanalamatan nami so mga kakami asi Ms. Norkie Ali Pumbaya, nago si Datu Raja Ali Pumbaya ko kinisampay o project tano nago phanalamatan nami mambo si Ms. Zainab P. Sabino ko ugopiyan sa kiyatimo angkanan a mga Dates  |More|Pictures|Here|

Aya peman na pakatatalingomaan tano a khailay tano zaroman sa engkaya website tano na so Donation o mga kakatano sa France asi Hadja Rahma & Hadja Zinaidah Abdulhamid. the Distribution will be headed by Engr. Cabib Abdulhamid and Family.
Comment by Dali Mambuay Macatanong™ on September 6, 2011 at 12:49am
Thanks rin po ate Rahma, and Ate Naidz siiko mga supporta niyo... Aya benar na igira madakel a diinggalebk na mala so outcome nago pekha pasad tano. Kaya sana sa next time na magkaroon tayo uli ng ganyan project ay nde lang isa o dalawa, kung nde lahat ng Baloinians ay sumopurta para nde lang dates ang ating maibigay sa mga kababayan natin... Thanks once again...
Comment by Hadjah Rahma Abdulhamid on September 5, 2011 at 9:33pm

Assalamo alaikom sii ko manga Baloinians sangkae a koliling a donya na samporna ko manga thatadingan sangkae a Baloinians Online. Alhamdo lilAAH sangkae a kiyapakambalingan a mi sa inged a Paris sa kapipiya ginawa sii ko kiyandalakaw ami ko manga ped a inged. Phanalamatan ami sa madakel a salamat angkae a Ariyami a Webmaster ago giyangkae a pakatatayaan ago seselaan a pagari/laki tano a Chairman a si Datu Soler Garlan ka oda so panagontaman iran na di misampay angkae a manga Tamr a phakhailay niyo sa Video a giimbagibagiin. Siran i mithandingan sa kiyapamasaaon sa Saudi sa kiyaomanan iran pen sii ko kinipakawitenon ka daa thoon so budget. Balasan siran o Kadnan  sa madakel a balas sii ko manga pipiya a galebek iran para ko inged tano ago so manga taoron. Allahumma Aameen.

Comment by Dali Mambuay Macatanong™ on August 14, 2011 at 8:32pm
The second distribution of the dates (Tamer) donated by our sisters from France namely: Hadja Raham, and Zinaidah Abdulhamed. As seen in the video they are presently distributing the entire dates. Congratulations to all Baloinians Management and Members, and to our energetic Chairman Datu Soler Garlan for the Hard Work he have done during the collection of the donation. Mabuhay ang lahat nang Baloinians
just now

Members

Events

OPINION>>

WHAT IS HAPPENING AROUND IN BALOI

WHAT ELSE CAN WE DO?

By: Dr. Norhatta U. Daud

INNOVATIONS IN BALOI PUBLIC MARKET

By: Hon. Mohaimen Rasol

FIRE INCIDENT IN DATU TIMBUL ALI ELEMENTARY SCHOOL

By: Dr. Jamila Maradial Campong

 POLLUTION FREE ORDINANCE FOR THE SCHOOLS (For PublicHearing) 

 By: Hon. Mohaimen Rasol

ANTI-DRUG CAMPAIGN 

By: Dr. Jamila Maradial Campong

INSPIRATIONAL MESSAGE FOR THE GRADUATING CLASS 2011 OF BALO-I CENTRAL ELEM. SCHOOL By: Dr. Norhatta U. Daud

BALO-I EAST DISTRICT SCHOOL ADMINISTRATORS By Dr. Jamila Maradial Campong

WAR ON DRUG'S (PUSHER & USER) By: Pres Jalal Bin Mastura

2011 CENTRALIZED GRADUATION EXERCISES OF BALO-I WEST DISTRICT BARRIO SCHOOLS By: Dr. Norhatta U. Daud

ADOPT A SCHOOL PROJECT By: Hon. Mohaimen A. Rasol 

Drug Addiction by Dra. Norhattah Campong Daud 

how can we address the existing socio economic problems in balo-i by Dra. Norhattah Campong Daud

YOUR CHILD AND DRUGS by Atty Faisal M. Diron
OMPIYAAN TANO SO TIMBANGAN 
by Engr. Madid Garlan
SO MANGA OKIT KO KANDATO (Traits of a Leader) 
by Atty. Faisal M. Diron
Debate for Baloi Development 
by Admin
OUR WHISPER 
by Miss Zainab Pano Sabino
Development 
by Honorable Mohaimen A. Rasol
Drug Addiction 
by Miss Amani Abdul
YBPI Ramadhan Projects (Urgent) 
by Datu Jalalloden G. Usman
Agus Bridge Malapi na bumaksak 
by Datu Mohaimen Macaumbang
REMEMBERING BALOI THAT WAS 
by Miss Cosna D. Ali
Survey on the results of the senatorial bets 
by Alem Abdul Hannan Tago
BALOI- How could it be a well-developed and peaceful community? 
By Miss Pye Usman Masnar
WHAT IS SPMUDA-YBPI @ BALOINIANS SACRIFICE WORTH? 
by Coll. Datu Camad M. Ali
"Assalamo Alaikom" to all Baloinians all around the Globe. 
by Engr. Benjamin Usman
Congratulations 
by Alem Sainoden Mahdi Palo
Change Must Start from Us!... 
by Engr. Aleoden Maki Casan
KAPANANGGILA 
by Raisoli Ali Musor

Drug Addiction by Dra. Norhattah Campong Daud

© 2017   Created by Dali Mambuay Macatanong™.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service